Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van deze internetsite besteden, is het mogelijk dat de informatie die op deze website wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is.

De informatie op deze internetsite wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen ten allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Een bezoeker van deze internetsite mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere in de internetsite opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van Bouman Service en/of van alle andere rechthebbenden.

Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op de internetsite van Bouman Service geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd.

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze internetsite, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de internetsite van Bouman Service te kunnen raadplegen.

Wij zijn niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van de internetsite van Bouman Service is verkregen.